Aviso legal

DATOS IDENTIFICATIVOS DA PERSOA TITULAR DO SITIO WEB

En cumprimento do deber de información estipulado no artigo 10 da Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, Xoana Pousa Dorado, con DNI 54126616A, en adiante cUcHi wEb, en calidade de titular do sitio web cuchiweb.com, con domicilio en Rúa Bellavista, 29, 2º, código postal 15010   A Coruña, dirección de correo electrónico elcuchicorreo@gmail.com, procede a comunicarlles a presente información que conforma e regula as condicións de uso nesta páxina, as limitacións de responsabilidade e as obrigas que, os usuarios do sitio web que se publica baixo o nome do dominio cuchiweb.com, asumen e comprométense a respetar.

Condicións de uso

A utilización de cuchiweb.com otorga a condición de Usuario de cuchiweb.com, ben sexa persoa física ou xurídica e obrigatoriamente implica a aceptación completa, plena e sen reservas de todas e cada unha das cláusulas e condicións xerais engadidas no Aviso Legal. Se o Usuario non estivera conforme coas cláusulas e condicións de uso deste Aviso Legal, abstendrase de utilizar cuchiweb.com. Este Aviso Legal está suxeito a cambios e actualizacións polo que a versión publicada por cUcHi wEb pode ser diferente en cada momento no que o Usuario acceda ao portal. Polo tanto, o Usuario debe ler o Aviso Legal en todas e cada unha das ocasións nas que acceda a cuchiweb.com.

A través de cuchiweb.comcUcHi wEb facilita ao Usuario o acceso e a utilización de diversos contidos publicados por medio de Internet por cUcHi wEb ou por terceiros autorizados.

Usuario está obrigado e  comprométese a utilizar cuchiweb.com e os contidos de conformidade con la lexislación vixente, o Aviso Legal, e calquer outro aviso ou instruccións postos eno seu coñecemento, ben sexa por medio deste aviso legal o en calquera outro lugar dentro dos contidos que conforman cuchiweb.com, como son as normas de convivencia, a moral e boas costumes xeralmente aceptadas. A tal efecto, o Usuario obrígase e comprométese a NON utilizar calquera dos contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático propios o contratados por cUcHi wEb, de outro USUARIO o de calquera usuario de Internet (hardware e software).

Usuario obrígase e comprométese a non transmitir, difundir ou pór a disposición de terceiros calquera clase de material contido en cuchiweb.com, tales como informacións, textos, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, grabacións, software, logotipos, marcas, iconos, tecnoloxía, fotografías, software, ligazóns, deseño gráfico e códigos fonte, ou calquera outro material ao que tivera acceso na súa condición de Usuario de cuchiweb.com, sen que esta enumeración teña carácter limitativo. Asimismo, de conformidade con todo isto, o Usuario non poderá:

  • Reproducir, copiar, distribuir, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar públicamente, transformar ou modificar os contidos, polo menos que se conte coa autorización escrita e explícita de cUcHi wEb, que é titular dos correspondentes dereitos, ou ben que iso resulte legalmente permitido.
  • Suprimir, manipular ou de calquera forma alterar o “copyright” e demais datos identificativos da reserva de dereitos de cUcHi wEb ou das persoas titulares, das pegadas e/ou identificadores dixitais, marcas de auga, ou calquera doutros medios técnicos establecidos para o seu recoñecemento.

Usuario deberá absterse de obter e mesmo de intentar obter os contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, se puxeran a súa disposición a este efecto ou houbese indicado a este efecto nas páxinas web onde se atopen os contidos ou, en xeral, dos que se empleen habitualmente en Internet a este efecto sempre que non entrañen un risco de dano ou inutilización de cuchiweb.com, e/ou dos contidos.

Propiedade intelectual

Tódalas marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparecen en cuchiweb.com son propiedade de cUcHi wEb ou, no seu caso, dos respectivos propietarios, sen que poida entenderse que o uso ou acceso ao portal e/ou aos contidos atribúa ao Usuario dereito algún sobre as citadas marcas, nomes comerciais e/ou signos distintivos e sen que poidan entenderse cedidos ao Usuario, ningún dos dereitos de explotación que existen ou poidan existir sobre ditos contidos. De igual modo os contidos son propiedade intelectual de cUcHi wEb, ou de terceiros no seu caso, polo tanto, os dereitos de Propiedade Intelectual son titularidade de cUcHi wEb ou de terceiros autorizados para o seu uso, a quenes corresponde o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos en calquera forma e, en especial, os dereitos de reproducción, distribución, comunicación pública e transformación. A utilización non autorizada da información contida nesta Web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual o Industrial de cUcHi wEb ou de terceiros engadidos en cuchiweb.com que cederon contidos dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

Dispoñibilidade de cuchiweb.com

cUcHi wEb non garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso a cuchiweb.com, os seus contidos, nin que estes se atopen actualizados, aínda desenvolverá os seus mellores esforzos para, no seu caso, evitalos, subsanalos ou actualizalos. Polo conseguinte, cUcHi wEb non se responsabiliza dos danos ou perxuizos de calquera tipo producidos no Usuario que traian causa de fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo do portal durante a prestación do mesmo ou con carácter previo.

cUcHi wEb exclúe, coas excepcións contempladas na lexislación vixente, calquera responsabilidade polos danos e perxuizos de toda natureza que poidan deberse á falta de disponibilidade, continuidade ou calidade do funcionamiento de cuchiweb.com e dos contidos, ao non cumprimento da expectativa de utilidade que o USUARIO atribuise a cuchiweb.com e aos contidos.

A función dos hiperenlaces que aparecen nesta Web é exclusivamente a de informar ao Usuario acerca da existencia doutras Web que conteñen información sobre a materia. Ditos hiperenlaces no constitúen suxerencia nin recomendación algunha.

cUcHi wEb non é responsable dos contidos de ditas páxinas enlazadas, do funcionamento ou utilidade dos hiperenlaces nin do resultado de ditos enlaces, nin garante a ausencia de virus ou outros elementos nos mesmos que poidan producir alteracións no sistema informático (hardware e software), os documentos ou os ficheiros do Usuario, excluíndo calquera responsabilidade polos danos de calquera clase causados ao Usuario por este motivo.

O acceso a cuchiweb.com no implica a obligación por parte de cUcHi wEb de controlar a ausencia de virus ou calquera outro elemento informático daniño. Corresponde ao Usuario, en todo caso, a disponibilidade de ferramentas axeitadas para a detección e desinfección de programas informáticos daniños, polo tanto, cUcHi wEb no se fai responsable dos posibles erros de seguridade que poidan producirse durante a prestación do servizo de cuchiweb.com, nin dos posibles danos que poidan causarse ao sistema informático do Usuario ou de terceiros (hardware e software), os ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia da presenza de virus no ordenador do Usuario utilizado para a conexión aos servizos e contidos da Web, dun mal funcionamento do navegador o do uso de versións non actualizadas do mesmo.

A prestación do servizo de cuchiweb.com e dos contidos ten, en principio, duración indefinida. cUcHi wEb, non obstante, queda autorizada para dar por rematada ou suspender a prestación do servizo de cuchiweb.com e/ou de calquera dos contidos en calquer momento. Cando iso sexa razonablemente posible, cUcHi wEb advertirá previamente o remate ou suspensión de cuchiweb.com.

Calidade de cuchiweb.com

Dado o entorno dinámico e cambiante da información e servizos que se suministran por medio de cuchiweb.comcUcHi wEb realiza o seu mellor esforzo, pero non garante a completa veracidade, exactitude, fiabilidade, utilidade e/ou actualidade dos contidos. A información contida nas páxinas que compón este portal só ten carácter informativo, consultivo, divulgativo e publicitario. En ningún caso ofrecen nin teñen carácter de compromiso vinculante ou contractual.

Limitación de responsabilidade

cUcHi wEb exclúe toda responsabilidade polas decisións que o Usuario poida tomar baseado nesta información, así como polos posibles erros tipográficos que poidan conter os documentos e gráficos de cuchiweb.com. A información está sometida a posibles cambios periódicos sen previo aviso do seu contido por ampliación, mellora, corrección ou actualización dos contidos.

Notificacións

Tódalas notificacións e comunicacións por parte de cUcHi wEb ao Usuario realizados por calquera medio consideraranse eficaces a tódolos efectos.

Xurisdicción

Para cantas cuestións se susciten sobre a interpretación, aplicación e cumprimento deste Aviso Legal, así como das reclamacións que poidan derivarse do seu uso, tódalas partes intervinentes sométense aos Tribunais da provincia de Barcelona, renunciando de forma expresa a calquera outro foro que puidera corresponderlles.

Lexislación aplicable

O presente Aviso Legal ríxese pola normativa española vixente.